Nationaal Scholen Concours 2017   

Donderdag 8 juni 2017

KNHS Centrum te Ermelo 

 

1. Algemeen
1.1 Het concours wordt in teamverband gereden min 4 - max 8 personen.
1.2 Alle rijdende deelnemers moeten startgerechtigd zijn, HC starten is niet mogelijk.
1.3 In de onderdelen voorbrengen en exterieur beoordelen en kennisquiz kunnen oomensen deelnemen die niet startgerechtigd zijn.
1.4 Deelnemers moeten in hun eigen klasse starten.
1.5 Voor de teamkwalificatie mag een combinatie maximaal één dressuurproef en maximaal één springparcours worden verreden, deze telt/ tellen voor winstpunten.
Verder mag je ook voor je eigen kosten nog een extra proef rijden, bijvoorbeeld een dressuur proef.
1.6 Er moet worden gestart met startkaart zowel voor paarden en ponys. In het BB mag je zonder startkaart starten. Dit is een impuls rubriek.
1.7 Alleen studenten en docenten van onderwijsinstellingen die een uitnodiging ontvangen hebben zijn gemachtigd om deel te nemen aan het NSC volgens eerdere genoemde regels.
1.8 Alleen daar waar aangegeven, mag gerookt worden. Op alle andere plekken is er een rookverbod.
1.9 Mest en vuilnis dient ten alle tijden opgeruimd te worden in de daarvoor aangewezen containers.
1.10 Prinsentuin College stelt zich niet verantwoordelijk tijdens het evene ment voor schade en ongevallen.
1.11 Stallen kunnen gehuurt worden voor 24,00 per stal, per nacht.
1.12 Indien u een stal huurt, verwachten wij dat u de stal schoon en netjes achter laat. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen en aansprakkelijk voor eventueleschade.
1.13 Roken bij de stallen is ten strengste verboden.
2. Voorschriften tenue.
2.1 Er wordt gereden in het officiële wedstrijd tenue. Zomer tenue is toegestaan.
2.2 Veiligheids cap is verplicht bij zowel dressuur, springen en barrelrace.
2.3 Bodyprotector toegestaan ( onder en boven jas), kleur vrij.
2.4 Voor het voorbrengen en exterieur beoordelen moeten de deelnemers in een wittebroek, blouse en met een rode stropdas verschijnen.
3. Team
3.1 Een team bestaat uit minimaal 4 personen en maximaal 8 personen.
3.2 Deelname per team is verplicht aan de vijf onderdelen; twee combinaties dressuur, twee combinaties springen, twee combinaties barrelrace, twee teamleden voorbrengen en beoordeling exterieur en twee teamleden bij de kennisquiz.
3.3 Er mag per persoon aan maximaal twee onderdelen deelgenomen worden.
3.4 Per onderdeel dressuur, springen en barrelrace moeten er twee verschillende combinaties per team zijn.
3.5 De combinaties kunnen op diverse niveaus starten.
3.6 Per onderdeel, kennisquiz en het voorbrengen en exterieur beoordelen, moeten er twee verschillende personen deelnemen.
3.7 Deelname van het team aan de kennisquiz en het voorbrengen en het exterieur beoordelen is verplicht.
3.8 Maximaal 1 docent per team. Deze mogen niet deelnemen aan de kennisquiz,het voorbrengen en het exterieur beoordelen.
3.9 Een deelnemer mag per discipline maximaal twee verschillende paarden of ponystarten.
3.10 Als er meer teams van de dezelfde school deelnemen. Dan moeten ze tegen elkaar concurren. Het beste team dingt mee in de kwalificatie van de kampioenstitel.
3.11 Iedere ruiter is verplicht zijn startpas en paardenpaspoort bij zich te hebben
3.12 Iedere deelnemer heeft een startbewijs nodig voordat hij/zij kan starten. Deze kunt u af halen bij de secreteriaat.
3.13 Ieder team is verplicht bij het aanmeldingsformulier het inschrijfformulier van de KNHS op de sturen
3.14 Het team moet zich inschrijven volgens het aanmeldings formulier van het NSgelieve voor 11 mei a.s. Komen de formulieren te laat binnen, dan heeft dit ten gevolge dat er niet gestart kan worden bij te late aanmelding.
3.15 De betaling van het startgeld moet worden overgemaakt voor 18 mei2017 op rekeningnummer zoals vermeld op het aanmeldings formulier.
 Deelname kost per team 125,00. U dient dit bedrag uiterlijk voor 18-05-2017 over te maken naar:
NL08 INGB 0753 1609 35 T.N.V. A van der Water. Onder vermelding van: naam school en naam team.
4. Stagebieders.
4.1 Er mogen geen stage bieders aan het concours deelnemen. Natuurlijk zijn ze wel van harte welkom op jullie team te komen aanmoedigen.
5. Aansprakelijkheid.
5.1 Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigendommen.
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en /of beschadigingen.
5.2 Deelname is op eigen risico.
6. Reglementen.
6.1 Er wordt gehouden aan de reglementen van het NSC, zoals zede zijn vermeld op dewebsite.
6.2 Er wordt gereden volgens de reglementen van de KNHS.
7. Springen.
7.1 Er wordt gereden in de klasse BB 80 of 90 t/m ZZ.
7.2 Er mag alleen in de klasse BB zonder startkaart worden gestart.
7.3 Je moet verplicht lid zijn van de KNHS.
7.4 Er mag flexibel gestart worden, dat houd in dat je op je eigen klasse moet starten en die klasse telt maar je mag op eigen kosten (12,50) een klasse lager starten.
7.5 De eerste ronde is voor puntentelling.
7.5 Er word volgens het reglement van de KNHS gereden.
7.6 Impuls springen is zonder startpas, maar u dient wel lid te zijn van de KNHS
.
8. Voorbrengen en exterieur beoordelen.
8.1 De organisatie is niet aansprakelijk voor ongevallen.
8.2 Zoals eerder vermeld is er een voorgeschreven tenue (witte broek,blouse en stevige schoenen.)
8.3 Er word gebruik gemaakt van het reglement van het KWPN (zie NCS site) kopje voorbrengen en exterieur beoordelen. 
8.4 Voorbrengen dient u te doen volgens de normen van de KWPN.
9. Kennisquiz.
9.
1 De regels m.b.t. de kennisquiz is door de organiserende school te bepale
n en worden
gepubliceerd op de website.
9.2 De beste teams dienen (over alle onderdelen) een finale kennisquiz
te spelen,waarna de definitieve uitslag volgt.
10.
Dressuur.
10.1 Er wordt gereden in de klassen BB t/m ZZL. BB klasse is de impuls rubriek.
10.2 De 1ste proef wordt verreden voor teamkwalificatie.
10.3 Er mogen 2 proeven gereden worden (1 voor teamkwalificatie en 1
individueel), deze gelden mee voor winstpunten. De kosten voor het
rijden van de 2de proef kost 12,50,- . Het bedrag dient op de dag zelf contant te worden betaald bij het secretariaat voor dat je start. Dit bedrag staat los van het bedrag dat het team moet betalen.
10.4 Er wordt volgens het wedstrijdreglement van de KNHS gereden.
10.5 De dressuur proeven worden gereden door de maand juni wat staat in hedressuurproevenboekje:
BB: proef 1 en 2
B: proef 3 en 4
L1: proef 7 en 8
L2: proef 11 en 12
M1: proef 15 en 16
M2: Proef 19 en 20
Z1: proef 23 en 24
Z2 paarden: proef 27 en 28
Z2 ponys: proef 91 en 92 (FEI)
ZZ
-Licht paarden: proef 31-
32
Het KNHS reglement is te vinden op:
https://www.knhs.nl/media/8844/wedstrijdreglement-dressuur
-2016-versie-2013-
met-wijzigingen-2014- en -2015- en -2016-verwerkt-v292.pdf
Toegestane hoofdstellen, bitten en sporen. Incl. inschalingstabel:
https://www.knhs.nl/media/8832/bijlagen-wedstrijdreglement-
dressuur-2016.pdf
11. Barrelrace
11.1 Vliegende start is toegestaan, de tijd begint dan met lopen op het moment dat het paarden met zijn neus over de start gaat
11.2 Het traject mag zowel links als rechtsom gereden worden als het maar in de volgende volgorde gebeurd: de deelnemer gaat om ton 1 in een rechtse bocht (of
ton 2 in een linkse bocht), dan rijdt hij naar ton 2 en rijdt er omheen in een linkse bocht (of ton 1 in een rechtse bocht). Hierna gaat hij om ton 3 in een linkse bocht (of bij route 2 in een rechtse bocht) en rijdt tussen ton 1 en 2 terug over de finishlijn
11.3 Voor het omgooien van een vat komen er 5 strafseconden bij
11.4 Het niet volgen van het voorgeschreven parcours heeft diskwalificatie als gevolg
11.5 Rijkleding of westernkleding zijn toegestaan ten alle tijden is een cap verplicht!
11.6 Een zweep is niet toegestaan
11.7 De tonnen mogen niet met de handen aangeraakt worden
11.8 Bij gelijke tijden volgen een of meerdere barrages
11.9 Zowel western optoming als reguliere dressuur/ spring optoming toegestaan m.u.z. stang en trens van de dressuur en spring. 

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.